فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
چهارشنبه۱ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۵۲ : ۵۹۰۶ : ۲۴ : ۲۹۱۳ : ۰۳ : ۰۷۱۹ : ۴۲ : ۱۸۲۰ : ۰۰ : ۰۹۰۰ : ۱۶ : ۵۲
پنج شنبه۲ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۵۱ : ۲۶۰۶ : ۲۳ : ۱۵۱۳ : ۰۲ : ۵۵۱۹ : ۴۳ : ۰۹۲۰ : ۰۱ : ۰۲۰۰ : ۱۶ : ۳۱
جمعه۳ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۹ : ۵۴۰۶ : ۲۲ : ۰۲۱۳ : ۰۲ : ۴۳۱۹ : ۴۳ : ۵۹۲۰ : ۰۱ : ۵۴۰۰ : ۱۶ : ۱۰
شنبه۴ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۸ : ۲۲۰۶ : ۲۰ : ۴۹۱۳ : ۰۲ : ۳۲۱۹ : ۴۴ : ۴۹۲۰ : ۰۲ : ۴۷۰۰ : ۱۵ : ۵۰
یکشنبه۵ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۶ : ۵۲۰۶ : ۱۹ : ۳۷۱۳ : ۰۲ : ۲۱۱۹ : ۴۵ : ۴۰۲۰ : ۰۳ : ۴۰۰۰ : ۱۵ : ۳۰
دوشنبه۶ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۵ : ۲۱۰۶ : ۱۸ : ۲۷۱۳ : ۰۲ : ۱۱۱۹ : ۴۶ : ۳۰۲۰ : ۰۴ : ۳۳۰۰ : ۱۵ : ۱۱
سه شنبه۷ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۳ : ۵۲۰۶ : ۱۷ : ۱۷۱۳ : ۰۲ : ۰۲۱۹ : ۴۷ : ۲۰۲۰ : ۰۵ : ۲۶۰۰ : ۱۴ : ۵۱
چهارشنبه۸ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۲ : ۲۳۰۶ : ۱۶ : ۰۸۱۳ : ۰۱ : ۵۳۱۹ : ۴۸ : ۱۱۲۰ : ۰۶ : ۱۹۰۰ : ۱۴ : ۳۲
پنج شنبه۹ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۰ : ۵۴۰۶ : ۱۵ : ۰۰۱۳ : ۰۱ : ۴۴۱۹ : ۴۹ : ۰۱۲۰ : ۰۷ : ۱۲۰۰ : ۱۴ : ۱۴
جمعه۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۳۹ : ۲۷۰۶ : ۱۳ : ۵۳۱۳ : ۰۱ : ۳۶۱۹ : ۴۹ : ۵۲۲۰ : ۰۸ : ۰۶۰۰ : ۱۳ : ۵۶
شنبه۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۳۸ : ۰۰۰۶ : ۱۲ : ۴۸۱۳ : ۰۱ : ۲۸۱۹ : ۵۰ : ۴۲۲۰ : ۰۸ : ۵۹۰۰ : ۱۳ : ۳۸
یکشنبه۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۳۶ : ۳۴۰۶ : ۱۱ : ۴۳۱۳ : ۰۱ : ۲۱۱۹ : ۵۱ : ۳۲۲۰ : ۰۹ : ۵۲۰۰ : ۱۳ : ۲۱
دوشنبه۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۳۵ : ۱۰۰۶ : ۱۰ : ۳۹۱۳ : ۰۱ : ۱۵۱۹ : ۵۲ : ۲۳۲۰ : ۱۰ : ۴۵۰۰ : ۱۳ : ۰۴
سه شنبه۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۳۳ : ۴۶۰۶ : ۰۹ : ۳۷۱۳ : ۰۱ : ۰۹۱۹ : ۵۳ : ۱۳۲۰ : ۱۱ : ۳۸۰۰ : ۱۲ : ۴۸
چهارشنبه۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۳۲ : ۲۳۰۶ : ۰۸ : ۳۶۱۳ : ۰۱ : ۰۴۱۹ : ۵۴ : ۰۳۲۰ : ۱۲ : ۳۱۰۰ : ۱۲ : ۳۲
پنج شنبه۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۳۱ : ۰۱۰۶ : ۰۷ : ۳۶۱۳ : ۰۰ : ۵۹۱۹ : ۵۴ : ۵۳۲۰ : ۱۳ : ۲۴۰۰ : ۱۲ : ۱۶
جمعه۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۲۹ : ۴۰۰۶ : ۰۶ : ۳۷۱۳ : ۰۰ : ۵۵۱۹ : ۵۵ : ۴۳۲۰ : ۱۴ : ۱۷۰۰ : ۱۲ : ۰۱
شنبه۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۲۸ : ۲۰۰۶ : ۰۵ : ۴۰۱۳ : ۰۰ : ۵۱۱۹ : ۵۶ : ۳۳۲۰ : ۱۵ : ۱۰۰۰ : ۱۱ : ۴۷
یکشنبه۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۲۷ : ۰۲۰۶ : ۰۴ : ۴۳۱۳ : ۰۰ : ۴۸۱۹ : ۵۷ : ۲۳۲۰ : ۱۶ : ۰۲۰۰ : ۱۱ : ۳۴
دوشنبه۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۲۵ : ۴۵۰۶ : ۰۳ : ۴۸۱۳ : ۰۰ : ۴۵۱۹ : ۵۸ : ۱۲۲۰ : ۱۶ : ۵۵۰۰ : ۱۱ : ۲۰
سه شنبه۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۲۴ : ۲۸۰۶ : ۰۲ : ۵۵۱۳ : ۰۰ : ۴۳۱۹ : ۵۹ : ۰۱۲۰ : ۱۷ : ۴۷۰۰ : ۱۱ : ۰۷
چهارشنبه۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۲۳ : ۱۴۰۶ : ۰۲ : ۰۲۱۳ : ۰۰ : ۴۲۱۹ : ۵۹ : ۵۰۲۰ : ۱۸ : ۳۹۰۰ : ۱۰ : ۵۵
پنج شنبه۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۲۲ : ۰۰۰۶ : ۰۱ : ۱۲۱۳ : ۰۰ : ۴۱۲۰ : ۰۰ : ۳۹۲۰ : ۱۹ : ۳۱۰۰ : ۱۰ : ۴۳
جمعه۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۲۰ : ۴۸۰۶ : ۰۰ : ۲۲۱۳ : ۰۰ : ۴۱۲۰ : ۰۱ : ۲۸۲۰ : ۲۰ : ۲۲۰۰ : ۱۰ : ۳۳
شنبه۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۱۹ : ۳۸۰۵ : ۵۹ : ۳۴۱۳ : ۰۰ : ۴۱۲۰ : ۰۲ : ۱۶۲۰ : ۲۱ : ۱۳۰۰ : ۱۰ : ۲۲
یکشنبه۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۱۸ : ۲۹۰۵ : ۵۸ : ۴۸۱۳ : ۰۰ : ۴۲۲۰ : ۰۳ : ۰۴۲۰ : ۲۲ : ۰۴۰۰ : ۱۰ : ۱۲
دوشنبه۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۱۷ : ۲۱۰۵ : ۵۸ : ۰۲۱۳ : ۰۰ : ۴۳۲۰ : ۰۳ : ۵۱۲۰ : ۲۲ : ۵۴۰۰ : ۱۰ : ۰۳
سه شنبه۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۱۶ : ۱۵۰۵ : ۵۷ : ۱۹۱۳ : ۰۰ : ۴۵۲۰ : ۰۴ : ۳۹۲۰ : ۲۳ : ۴۴۰۰ : ۰۹ : ۵۵
چهارشنبه۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۱۵ : ۱۱۰۵ : ۵۶ : ۳۷۱۳ : ۰۰ : ۴۸۲۰ : ۰۵ : ۲۵۲۰ : ۲۴ : ۳۴۰۰ : ۰۹ : ۴۷
پنج شنبه۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۱۴ : ۰۹۰۵ : ۵۵ : ۵۶۱۳ : ۰۰ : ۵۱۲۰ : ۰۶ : ۱۲۲۰ : ۲۵ : ۲۳۰۰ : ۰۹ : ۴۰
جمعه۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۱۳ : ۰۸۰۵ : ۵۵ : ۱۷۱۳ : ۰۰ : ۵۵۲۰ : ۰۶ : ۵۷۲۰ : ۲۶ : ۱۱۰۰ : ۰۹ : ۳۳