بیمه روستایی

بیمه روستایی

 

درراستای تلاش پیگیر مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون بهداشت ودرمان وبا همکاری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی درقانون بودجه سال 1384 ، سازمان بیمه خدمات درمانی برای تمام ساکنین مناطق روستایی وشهرهای زیر 20000 نفر جمعیت ، امکان بهره مندی ازخدمات سلامت را درقالب برنامه پزشک خانواه وازطریق نظام ارجاع فراهم آورد برای ایجاد واطمینان ازدستیابی به نتایج به تدوین برنامه اجرائی وعملیاتی مشخص ، وجود ساختار مناسب برای دسترسی فراگیر ، مدیریت کارآمد ومبتنی برنتیجه ، نیروی انسانی آموزش دیده ، منابع کافی ، نظام گردش مالی به هنگام ونظام کنترلی تعریف شده نیاز است که دراین صورت می توان از موفقیت برنامه اطمینان یافت . اجرای برنامه مراقبتهای اولیه بهداشتی درنظام شبکه های بهداشتی درمانی مارا به این نتیجه منطقی می رساند که اجرای هربرنامه وطرح دیگر درمحیط روستائی کشور زمانی موفق خواهد بود که از اصول P .H .C پیروی کند . لذا اصول برقراری عدالت اجتماعی ، همکاری بین بخشی ، مشارکت مردمی واستفاده ازتکنولوژی مناسب ، مهمترین اصولی هستند که درتمام مراحل جاری برنامه باید به آنها توجه داشت واز آنها فاصله نگرفت .

مناسب ترین استراتژی اجرای برنامه بیمه روستائی درقالب نظام ارجاع ، طرح پزشک خانواده است . ( تأکید ماده 91 قانون برنامه چهارم ) در برنامه پزشک خانواده ونظام ارجاع ، پزشک عمومی وتیم وی مسئولیت سلامت افراد تحت پوشش را به عهده دارد وپس ازارجاع نیز مسئولیت پیگیر ادامه درمان با وی می باشد، لذا یکی ازمهمترین وظایف پزشک خانواده ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی توام می باشد، علاوه براین پزشک خانواده خدمات سلامت رابه جمعیت تحت پوشش بصورت فعال ارائه مینماید

 

پزشک خانواده

پزشک خانواده مسئوول ارایه خدمات جامع سلامت وپاسخگویی مستمر به افراد تحت پوشش خود ( اعم ازسالم وبیمار) بدون توجه اختلاف سنی ، جنسی ، اقتصادی، فرهنگی ونوع بیماری از قبل ازتولد تا لحظه مرگ است . پزشک خانواده موظف به ارایه خدمات با کیفیت ، جامع متناسب با نیاز مردم برای تأمین ، حفظ وارتقای سلامت فرد، خانواده وجامعه بوده ومسوول ارتقای سلامت جسمی ، روانی واجتماعی جمعیت تعریف شده تحت پوشش وی میاشد .

پزشک خانواده به عنوان اولین سطح تماس با مردم وبیمار باید دارای مهارتهای لازم درزمینه غربالگری ، تشخیص ودرمانی بمیاران ، مهارتهای ارتباطی وتوان تجزیه وتحلیل ابعاد روانی ، اقتصادی واجتماعی موثر برسلامت بوده وقادر به مدیریت بیماران به ویژه بیماران مزمن نیازمند مراقبت طولانی مدت باشد . پزشک خانواده باید دارای اطلاعات کاملی از ژنوگرام خانواده ، تاریخچه سلامت وبیماریهای جسمی ، روانی واجتماعی اعضای خانواده تحت پوشش خود برای انجام مداخلات مناسب نیز باشد.

دربرنامه پزشک خانواده ونظام ارجاع ، پزشک عمومی وتیم وی مسوولیت کامل سلامت افراد وخانوارهای تحت پوشش خود را به عهده داشته وپس از ارجاع فرد به سطوح تخصصی ، مسوولیت پیگیری سرنوشت وی رانیز به عهده دارند .

بنابراین یکی از مهمترین وظایف تیم سلامت با محوریت پزشک خانواده ، ارایه خدمات ومراقبتهای اولیه بهداشتی است که بدون ارایه این خدمات ، نمیتوان از اصطلاح پزشک خانواده برای ارایه صرف خدمات درمانی استفاده نمود. کلیه خدمات سلامت دربرنامه پزشک خانواده به جمعیت تحت پوشش به شکل فعال ارایه میشود .

بمنظور کنترل هزینه های ناشی ازخدمات تکراری ، افزایش پاسخگویی به بیمار، امکان پیگیری خدمات ارایه شده به بیمار، تشکیل پرونده سلامتی برای احاد جامعه وافزایش امکان کنترل کیفیت خدمات وایجاد انضباط مالی ، حرکت بیمار درسطوح سه گانه نظام ارایه خدمات به شکل کاملاً هدایت شده وبا محوریت پزشک خانواده انجام میشود .

 اهداف برنامه بیمه روستایی مبتنی بر پزشک خانواده :

v       ایجاد نظام ارجاع درکشور

v       افزایش پاسخگویی

v       افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت

v       کاهش هزینه های غیر ضروری

 

عمده فعالیتهای برنامه :

v       بازنگری در چک لیستهای پایش پزشک خانواده و ماما

v       پیگیری پرداخت به موقع حقوق پرسنل تیم سلامت

v       ارسال آمار پرداخت هزینه بیمه روستایی و کمبود اعتبارات موجود در این زمینه به معاونت بهداشتی

v       برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت آموزشهای بدو خدمت پزشکان و ماماها

v       استخراج متوسط هزینه اقلام داروئی ، آزمایشگاه و . . .

v       استخراج آمار بار مراجعات به پزشکان و ماماها و خدمات پاراکلینیکی

v       برنامه ریزی مدون جهت آموزش پزشکان و ماماها

v       بررسی نسخ آزمایشگاهی ، ارسال فیدبک

v       تهیه و توزیع فرمهای پرونده سلامت

v       ارائه مشکلات اجرایی و اعتباری در ستاد اجرایی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده

v       پیگیری مشکلات سیستم ارجاع در ارئه خدمات پاراکلینیکی

v       ارسال ماهیانه لیست حضور و غیاب ، جابحایی ، جایگزینی و کشیک تیم سلامت

v       رسیدگی به شکایات پزشکان سطح یک از پزشکان متخصص سطح دو طی مکاتبات لازم

v       رسیدگی به شکایات مردمی و شوراها

v       تمدید قرارداد با پزشکان بیمه روستایی

v       تنظیم سرفصل آموزشی دانشجویان در زمینه برنامه پزشک خانواده وبیمه روستایی

v       بررسی وضعیت اعتبارات بیمه روستایی ونحوه پرداخت آن در مرکزبهداشت 

v       برگزاری جلسات متعدد در زمینه بررسی و مرتفع ساختن چالشهای اعتباری ، مالی ، دارویی و...

v       رسیدگی به مشکلات داروخانه های خصوی مراکز مجری برنامه

v       بازدید در معیت ریاست محترم مرکز از برنامه پزشک خانواده درمراکز مجری برنامه وانتقال مشکلات برنامه به ایشان

v       پیگیری تامین پزشک وماما جهت مناطق مختلف

v       برنامه ریزی جهت آموزش بدوخدمت پزشکان خانواده وماما

v       پیگیری جهت تعمیر محل سکومت پزشک خانواده

v       برنامه ریزی جهت ادغام پایش فنی در برنامه پزشک خانواده با پایش فنی مرکز بهداشت

v       بررسی آماری داروهایی که بیشترین مصرف یا کمترین مصرف را درمراکز دارند

v       پیگیری دریافت مطالبات اعتبارات باقیمانده

v       تنظیم لیست کارانه ستادی وپرداخت آن

v       برگزاری جلسه ادواری برای پزشکان خانواده