فعالیت های واحد آموزش سلامت :

فعالیت های این واحد بر اساس سه محور اصلی آموزش – اطلاعاتی برنامه ریزی و نظارتی - ارتباطی و سمعی بصری استوار است و استراتژی آن بر اساس توانمندسازی مسئولین کارشناسان و کاردانها – بهورزان به منظور بهبود کیفی و اجرای آموزش در جهت رسیدن به آموزش اثر بخش و توانمند سازی مردم به معنای ارتقای توانائی تصمیم گیری در انتخاب شیوه زندگی سالم می باشد

 

فعالیت های آموزشی واحد آموزش سلامت

1-      تشکیل کارگاهها و سمینارهای آموزشی جهت کارکنان مرکز بهداشت شهرستان

2-      آموزش کارکنان در ستاد مرکز بهداشت شهرستان و در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی

3-      بازآموزی پزشکان خانواده در غالب کارگاه ها و سمینارهای متناسب با فصول سال

4-      تهیه بسته هاب آموزشی جهت آموزش کارکنان

5-      تسکیل کمیته آموزش متکی برشواهد جهت تعیین اولویت های آموزشی هر منطقه با توجه به مشکلات موجود در هر یک از روستاها و شاخص های خانه های  بهداشت