واحد آمار و رایانه 

عزیز کرمی

کارشناس بهداشت عمومی

 

سمت اصلی:

 

کارشناس مسئول واحد آمار ستاد شهرستان

سوابق اجرائی:

از سال 1385  تاکنون کارشناس مسئول آمار شبکه

 

واحد آمار یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان می باشد که  جمع آوری،نظارت و کنترل -جمع بندی آمار مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی تحت پوشش  _استخراج شاخص های بهداشتی مربوطه و ارسال پس خوراندهای لازم را عهده دار می باشد.

  اهداف کلی:

1- کنترل اطلاعات ثبت شده فعالیت های روزمره مراکز تحت پوشش؛

2- جمع آوری اطلاعات و آمار از عملکردهای مختلف مراکز؛

3- جمع بندی آمار و ارقام و ارسال آن به مراکز بالاتر؛

4- ارسال پس خوراندهای لازم به مراکز تحت پوشش؛

5- استخراج شاخص های مربوط به فرم های مختلف آماری واصله؛

6- همکاری با دیگر واحدهای ستادی در جهت پیشبرد برنامه های آماری؛

اهداف اختصاصی:

        1 – افزایش ضریب اطمینان به آمارهای واصله از مراکز تحت پوشش

       2- افزایش آگاهی  کارکنان مراکز در زمینه آمار های بهداشتی ( رابطین آمار مراکز )

        3- استخراج به موقع آمار و شاخص های بهداشتی

فعالیت های اجرایی:

 

   1- آمارهای بهداشتی و عملکردی :به منظور جمع آوری به موقع  آمار در  مراکزو خانه های بهداشت تحت پوشش -این واحد با نظرمسئولین مراکز بهداشتی و درمانی اقدام  به معرفی مسئول آمار نموده است .که طبق برنامه تنظیمی مرکز بهداشت شهرستان آمارهای ماهیانه  را در موعد مقرر تحویل واحدهای ستادی می نمایند.

   2-آمار پرسنلی:

طبق برنامه موجودآخرین تغییرات در زمینه اطلاعات پرسنلی مجموعه تحت پوشش مرکز بهداشت بصورت فصلی در قالب جداول مختلف آماری تحویل معاونت محترم پشتیبانی دانشگاه میگردد.

    3-برنامه کشوری ثبت مرگ ومیر در سطح کل شهرستان:

     این واحد اقدام به جمع آوری آمارهای مربوطه از اداره ثبت احوال - بیمارستان - پزشکی قانونی و تمامی مراکز روستایی در سطح شهرستان می نماید. وپس از طی مراحل مختلف ( تطبیق آمارها – حذف موارد مربوط به شهرستانها و  تکراری – ترجمه و کد گذاری علل فوت ) اقدام به ثبت اطلاعات در برنامه  کشوری ثبت مرگ می نماید.

  4 –استخراج شاخص های بهداشتی:

با توجه به نیاز به آمار و ارقام در برنامه ریزی این واحد اقدام به استخراج شاخص های بهداشتی از فرم های واصله به واحد آمار بصورت فصلی – شش ماهه و سالیانه ( در قالب بولتن های آماری ) می نماید.

  

   5-ارائه آمار و ارقام جهت برنامه های پژوهشی:

با توجه به هماهنگی بعمل آمده با مدیریت مرکز – کلیه اطلاعاتی که جهت طرح های تحقیقاتی و پژوهشی مورد نیاز واحدهای ستادی و دانشجویان و .. می باشد پس ازطی مراحلی در اختیار آنان گذارده میشود.

   6- اجرای طرح های پژوهشی و تحقیقاتی:

7- طراحی فرم های آماری :

8-جمع آوری و جمع بندی شاخص های بهداشتی ارائه شده ( در سطح واحدهای ستادی ) .

9- همکاری با ادارات ثبت احوال شهرستان در زمینه گرد آوری اطلاعات موالید بصورت  هر 15 روز یکبار

10-همکاری با واحد های ستادی  پیرامون مسائل مختلف آمار و برنامه ریزی رایانه ای فرم های آماری آنان

11- همکاری با کمیته بررسی مرگ مادران باردار:

دراین زمینه کلیه موارد فوتی گزارش شده از بیمارستان و پزشکی قانونی که مشکوک به مرگ مادران باردار می باشد طی نامه ای به کمیته مرگ مادران جهت بررسی اعلام می گردد.

12-همکاری در زمینه برطرف کردن نیازهای آمارو اطلاعاتی ارگانهای مختلف:

   با توجه به نیاز برخی ادرات وارگانها در سطح شهرستان و استان به اطلاعات موجود در این واحد با ارجاع مکاتبات اداری آنها توسط مدیریت محترم به این واحد ، این واحد در اسرع وقت اطلاعات موجود را به ادرات مذکور بصورت کتبی ارائه می نماید.