اطلاعات خانه های بهداشت شهرستان قصرشیرین سال 1392

 

نام خانه بهداشت

 

وضعیت

 

جمعیت تحت پوشش

 

تعداد بهورز

 

تعداد روستای قمر

 

تحت پوشش مرکز

شیرین آب

فعال

812

1

4

مرکز شماره یک

آقابرار

فعال

621

2

1

مرکز شماره یک

سید احمد

فعال

603

2

3

مرکز شماره یک

سیدایاز

فعال

686

1

1

مرکز شماره یک

سیدسعید

فعال

377

1

1

مرکز شماره دو

گراوه

فعال

344

2

4

مرکز شماره دو

کرکهرک

فعال

637

2

3

مرکز شماره دو

جمع کل

7

4080

114

23

-