معرفی

 

معرفی مدیر بیمارستان:               بهروز اصحابی

    مدرک تحصیلی:                  کارشناس پرستاری