معرفی

 

معرفی سرپرست بیمارستان

نام ونام خانوادگی:                  عمران قبادبیگی

مدرک تحصیلی:                      کارشناس پرستاری