مدیر ومعاونین

 

مدیر شبکه بهداشت ودرمان

 
 

 

         نام ونام خانوادگی:     دکتر رضا منصوری

 مدرک تحصیلی:        متخصص جراحی عمومی

 

                               

 

 
 

رئیس مرکز بهداشت شهرستان

 

نام ونام خانوادگی :عزیز کرمی


    مدرک تحصیلی :کارشناس بهداشت عمومی