مدیر ومعاونین

 

مدیر شبکه بهداشت و درمان 

  نام و نام خانوادگی:        دکتر مصطفی اکبریان

 مدرک تحصیلی:        پزشک عمومی

 

  رئیس مرکز بهداشت شهرستان

 

نام و نام خانوادگی :عزیز کرمی


    مدرک تحصیلی :کارشناس بهداشت عمومی