معرفی واحد

عزیز کرمی

 

کارشناس مسئول واحد طرح و گسترش ستاد شهرستان

 

سوابق اجرائی:

 

از سال 1382 تا سال 1383 کاردان مبارزه با بیماریهای قرنطینه پرویز وستاد مرکز بهداشت

 

از سال 1383تا کنون کارشناس مسئول طرح و گسترش مرکز بهداشت شهرستان

 

وضعیت طرح گسترش شهرستان قصرشیرین 

خانه بهداشت

مرکز شهری-روستایی

مرکز روستائی

قرنطینه مرزی

طبق طرح

فعال

طبق طرح

فعال

طبق طرح

فعال

طبق طرح

فعال

7

7

3

3

1

1

2

2

 

 

جدول اطلاعات کلی واحدهای شبکه  بهداشت ودرمان شهرستان قصرشیرین

نام واحد ارائه دهنده خدمت

تعداد

بیمارستان

1

مرکز بهداشت شهرستان

1

مرکز بهداشتی، درمانی شهری روستایی

3

مرکز بهداشتی، درمانی روستایی شبانه روزی

1

خانه بهداشت

7

مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری

1

آزمایشگاه و مراکز مشاوره ازدواج

1

قرنطینه های مرزی

2

مرکز فوریتها

1

جمع

18