شرح وظیفه کارشناس کودکان
1- تجزیه و تحلیل شاخصهای مرتبط با برنامه کودکان در سطح شهرستان
2- تشکیل کمیته بررسی مرگ و میر نوزادان در سطح شهرستان
3- تشکیل کمیته  ترویج تغذیه با شیر مادر
4- ارائه راهکارهای لازم درخصوص کاهش مرگ و میر کودکان در سطح شهرستان
5- ارزیابی بیمارستانهای دوستدار کودک
6- جمع آوری اطلاعات آماری مانا و انجام آنالیز و ارائه آمارها به معاون بهداشتی
7- پیگیری درخصوص دوستدار کودک شدن بیمارستانهای واجد شرایط در سطح شهرستان

8- برگزاری کارگاههای آموزشی شیر مادر و مانا در کلاسهای آموزش کودکان در شهرستان
9- ارائه راهکارهای لازم درخصوص کاهش درصد استفاده از شیر مصنوعی و افزایش تغذیه با شیر مادر
10- برآورد صحیح از مکملهای مورد نیاز برنامه کودکان