مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 1

شهری-روستایی

نوع مرکز

فعال

وضعیت فعالیت

عزیزکرمی

نام مسئول مرکز

17

کل پرسنل شاغل

3

تعداد پزشک

2

تعداد ماما

صبح  -عصر

ساعات کاری مرکز

4

تعداد خانه های بهداشت  تحت پوشش

13

تعداد روستاهای تحت پوشش

12596 نفر شامل 3565 خانوار

جمعیت تحت پوشش

فعال

وضعیت فعالیت آزمایشگاه

ندارد

وضعیت فعالیت رادیولوژی

دارد

واحد دندانپزشکی

ندارد

رادیوگرافی

دارد

داروخانه

ندارد

تسهیلات زایمانی

دارد

تیم سلامت

فعال

طرح رابطین

مرکز

وضعیت مرکز در مصوبه جدید

1371

تاریخ شروع بکارمرکز بهداشتی و درمانی

دولتی

چگونگی مالکیت ساختمان

2000 مترمربع

مساحت زمین

600

سطح زیر بنای قابل استفاده

0 کیلومتر

فاصله مرکز تا مرکز شهرستان

0 دقیقه

زمان طی مسافت مرکز تا مرکز شهرستان

دارد

برق دائم

ندارد

ساختمان پزشکان

08354223864

شماره تماس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 2

شهری-روستایی

نوع مرکز

فعال

وضعیت فعالیت

دکتر عمران آزادی

نام مسئول مرکز

11

کل پرسنل شاغل

2

تعداد پزشک

2

تعداد ماما

صبح  -عصر

ساعات کاری مرکز

3

تعداد خانه های بهداشت  تحت پوشش

11

تعداد روستاهای تحت پوشش

9062نفر شامل 2012 خانوار

جمعیت تحت پوشش

ندارد


وضعیت فعالیت آزمایشگاه

ندارد

وضعیت فعالیت رادیولوژی

دارد

واحد دندانپزشکی

دارد(دندانپزشکی)

رادیوگرافی

دارد

داروخانه

ندارد

تسهیلات زایمانی

دارد

تیم سلامت

فعال

طرح رابطین

مرکز

وضعیت مرکز در مصوبه جدید

1372

تاریخ شروع بکارمرکز بهداشتی و درمانی

دولتی

چگونگی مالکیت ساختمان

4000 مترمربع

مساحت زمین

1956

سطح زیر بنای قابل استفاده

1 کیلومتر

فاصله مرکز تا مرکز شهرستان

10 دقیقه

زمان طی مسافت مرکز تا مرکز شهرستان

آسفالته

نوع جاده

دارد

برق دائم

دارد

ساختمان پزشکان

08354223234

شماره تماس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی خسروی

روستایی

نوع مرکز

فعال

وضعیت فعالیت

خلیل قنبری

نام مسئول مرکز

تعداد پرسنل شاغل

نیروی خدماتی

بهورز

پرستار

دندانپزشک

پزشک

0

0

0

2

0

0

شبانه روزی

ساعات کاری مرکز

0

تعداد خانه های بهداشت  تحت پوشش

0

تعداد روستاهای تحت پوشش

0

جمعیت تحت پوشش

ندارد

وضعیت فعالیت آزمایشگاه

ندارد

وضعیت فعالیت رادیولوژی

ندارد

واحد دندانپزشکی

ندارد

رادیوگرافی

دارد

داروخانه

ندارد

تسهیلات زایمانی

ندارد

تعداد تیم سیار فعال

غیرفعال

طرح رابطین

مرکز

وضعیت مرکز در مصوبه جدید

1374

تاریخ راه اندازی مرکز بهداشتی و درمانی

 

 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی سومار

روستایی

نوع مرکز

فعال

وضعیت فعالیت

غلامرضا اکبری

نام مسئول مرکز

تعداد پرسنل شاغل

نیروی خدماتی

بهورز

ماما

دندانپزشک

پزشک

2

1

0

0

0

شبانه روزی

ساعات کاری مرکز

2

تعداد خانه های بهداشت  تحت پوشش

8

تعداد روستاهای تحت پوشش

149

جمعیت تحت پوشش

ندارد

وضعیت فعالیت آزمایشگاه

ندارد

وضعیت فعالیت رادیولوژی

ندارد

واحد دندانپزشکی

ندارد

رادیوگرافی

دارد

داروخانه

ندارد

تسهیلات زایمانی

ندارد

تعداد تیم سیار فعال

غیرفعال

طرح رابطین

مرکز

وضعیت مرکز در مصوبه جدید

1375

تاریخ راه اندازی مرکز بهداشتی و درمانی

دولتی

چگونگی مالکیت ساختمان

2200 مترمربع

مساحت زمین

784

سطح زیر بنای قابل استفاده

150 کیلومتر

فاصله مرکز تا مرکز شهرستان

120 دقیقه

زمان طی مسافت مرکز تا مرکز شهرستان

آسفالته

نوع جاده

دارد

برق دائم

08354622023

شماره تماس