شرح وظایف کارشناس برنامه مادران   

                                                                               

    1-  بازدید و نظارت از تسهیلات زایمانی ( کوار – خان زنیان ) و جمع بندی آمار مربوطه

2-  بررسی شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه مادران و تجزیه و تحلیل

3-  جمع آوری آمار زایمان زودرس و تجزیه و تحلیل شاخصهای زایمان

4-  تشکیل کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد هر ماه و بررسی و تحلیل شاخصها و ارسال نقطه نظرات مربوطه به معاونت بهداشتی

5-  بررسی و پیگیری امور مربوط به مرگ مادران باردار

6-  برگزاری کمیته مرگ مادر در هرماه و بررسی عمل فوت

7-  نوشتن برنامه عملیاتی مادران و ارسال به معاونت بهداشتی

8-  نظارت و ارزشیابی بازدید برنامه مادران درمراکز شهری و روستایی

9-  تهیه عملکرد سه ماهه برنامه مادران و ارسال به معاونت بهداشتی

10-  پیگیری رفع کمبودهای تجهیزاتی و نیروی انسانی

11- آموزش برنامه مادران باردار به کارشناسان – کاردانان – بهورزان منطقه

12- نظارت و بررسی بر عملکرد ماما روستا و مامای محلی

13- مشارکت و آموزش نیروهای بدواستخدام – دانشجویان مدیریت و 000