معرفی واحد

واحد آموزش سلامت

  

کاملیا شیرخانی

 

 کارشناس مامایی

 

 

سمت اصلی:

 

مسئول واحد آموزش سلامت و بهداشت مدارس ستاد شهرستان

 

  سوابق اجرائی:

1376 تا 1385کاردان بهداشت خانواده ومامایی مرکز شماره 1و2 از1385 تا کنون مسئول واحد آموزش سلامت و بهداشت مدارس ستاد شهرستان

واحد آموزش سلامت واحدی است که برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی مرکز بهداشت شهرستان را بعهده دارد برنامه های آموزشی بنحوی باید اجرا گردد که باعث ارتقاء سطح سلامت و ترویج بهداشت در جامعه گردد . این امر زمانی میسر است که آموزشها منجر به تغییر رفتار گردد و تک تک افراد بتوانند در رفع مشکلات و معضلات بهداشتی خود تلاش نمایند و از امکانات موجود خدمات بهداشتی درمانی در جامعه بهره مند گردند.