شرح وظیفه کارشناس نوزادان

1-       آموزش در زمینه علل و پیشگیری از زایمان زودرس و مراقبتهای دوران بارداری به کاردانها و کارشناسها و بهورزان

2-       آموزش مراقبتهای دوران بارداری به زنان باردار

3-       آموزش در زمینه تکمیل فرم مرگ نوزادان

4-       تکمیل فرم مرگ کمیته مرگ نوزادان و ارسال به معاونت بهداشتی

5-       برگزاری کارگاه احیا نوزاد و پیشگیری از هایپوتومتری

6-       تشکیل جلسات کمیته مرگ نوزادان و ارسال صورتجلسات به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

7-       برگزاری کمـیته ارتقــــاء سلامت مادر و نوزاد و ارسال صورتجلسات به معاونت بهداشتی

8-       نظارت بر مراقبتهای مادران باردار در مراکز و پایگاهها و خانه های بهداشت

 

اهداف کلی : ارتقاء سلامت نوزادان

اهداف اختصاصی :

1-       کاهش میزان مرگ و میر نوزادان

2-       کاهش میزان تولد نوزاد نارس

       3- افزایش آگاهی مادران باردار

 استرات‍‍‍ژی به ترتیب اولویت :

1-       آموزش

2-       هماهنگی

3-       تجهیزات

4-       پایش و ارزشیابی