تاریخچه
درسال 1369توافق نامه ای بین وزارتین بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی ووزارت آموزش وپرورش در7بندبه تصویب رسید ومقرر گردید مراقبینی که درسال 1357 از وزارت آموزش وپرورش به وزارتبهداشت واگذار شده بودند مجددا به وزارت اموزش وپرورش منتقل گردند . طرح قانونانتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش وپرورش درجلسهعلنی مورخ 12/9/70 به تصویب وسپس به تاییدشورای نگهبان رسید. ازتاریخ تصویب اینقانون تاکنون آن دسته ازمراقبین بهداشت که تاپایان سال 1357 درمدارس عالی بهداشتوابسته به وزارت آموزش وپرورش تربیت شده اند ازوزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی بهواحدهای آموزشی تابعه انتقال یافتند.
متعاقب آن درتاریخ 7/2/73 قانون اصلاحانتفال مراقبین بهداشت به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش وپرورش تصویب وبه موجبآن کلیه مراقبین بهداشت ازوزارت بهداشت به وزارت آموزش وپرورش منتقل شدند. طبقتبصره 4 این قانون مسئولیت برنامه ریزی ،سیاستگذاری ،تربیت نیروی انسانیواجرادرقالب شبکه های بهداشت ودرمان کشورکماکان به عهده وزارت بهداشت درمان وآموزشپزشکی می باشد.
رسالت
مدیریت سلامتمحور درزمینه ارائه خدمت به نوجوانان وجوانان درراستای ارتقای کیفیت زندگی این گروهسنی با تاکید براقدامات پیشگیرانه منطبق بافرهنگ جامعه ومتناسب باجنسیت موردنظرومشارکت همه جانبه ایشان. وظیفه اصلی ما ارائه استاندارهایی است که درتعاملباهمه نهادهای متولی این گروه به دست می آید وبرای هماهنگ سازی خدمات قابل ارائهدرنظام سلامت برای گروه مخاطب به طورمستمر پایش خواهند شد.
اهداف
معرفی : اینواحد از مجموعه واحدهای کارشناسی مرکز بهداشت است . گروه هدف ارائه خدمات بهداشتیدرمانی "کودکان و نوجوانان 19-6 ساله ودر بخش خدمات آموزشی ، کودکان ، نوجوانان وجوانان 25-6 ساله می باشند .
ارائه دهندگان اصلی خدمت : در خانه های بهداشتبهورز ، در مرکز بهداشتی درمانی روستایی پزشک ، در مرکز بهداشتی درمانی شهری ،کاردان بهداشت و پزشک و در مرکز بهداشت شهرستان کارشناس بهداشت
هدف کلی : حفظ ،تامین وارتقای سلامت کودکان 6-12 ساله ، نوجوانان وجوانان
هدف کلی سلامت جوانانومدارس
اعتلای سطح سلامت دانش آموزان و کارکنان مدارس و خانوادهدانش آموزان از طریق افزایش سطح آگاهیهای بهداشتی ، ایجاد نگرش مطلوب ، تغییر رفتارو تسهیل دسترسی دانش آموزان به خدمات بهداشتی ، مشارکت نیرو های دانش آموزی،کارکنان مدارس و اولیاء دانش آموزان است.
اهداف اختصاصی
*       1) جلب مشارکت فعال معلمین ، دانش آموزان ، کارکنان مدارس و اولیاء دانش آموزاندر جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامتت مدارس با افزایش سطح آگاهی و بینش بهداشتیآنان
*       2) توسعه هماهنگی برنامه های سلامت مدارس با سایر بخشهای توسعه
*       3) گسترش مراقبتهای بهداشتی دانش آموزان در کلیه مقاطع تحصیلی باتاکید برتشکیلوتکمیل شناسنامه سلامت دانش آموز
*       4) توسعه تحقیقات و پژوهش های کاربردی در زمینه های مختلف سلامت جوانان و مدارس
*       5) تربیت بهداشتی دانش آموزان، ایجاد آگاهی و نگرش بهداشتی مطلوب در معلمین وکارکنان مدارس و اولیاء آنان
*       6) ارتقای سلامت محیط مدارس باتاکیدبرآموزشگاههای شبانه روزی
*       7) هدایت آموزشگاهها به سوی مدارس مروج سلامت
*       8 )آگاه سازی کارکنان مرتبط نسبت به بسته خدمت سلامت جوانان ومدارس
*       9) ترویج فرهنگ حفظ ونگهداری شناسنامه سلامت دانش آموز ودانشجو به عنوان سندملی سلامت این گروه
شرح وظایف
*       معاینات غربالگری ( ارزیابی مقدماتی ) دانش آموزان
*       معاینات پزشکی دانش آموزان
*       تشکیل وتکمیل مستمر شناسنامه سلامت دانش آموز تا پایان تحصیلات متوسطه
*       پی گیری بیماریهای واگیر و غیر واگیر در مدارس
*       نظارت بر بهداشت محیط مدارس
*       نظارت بر عرضه مواد غذایی در مدارس
*       نظارت بر طرح شیر مدارس
*       پی گیری انجام واکسیناسیون توأم دانش آموزان 16-14 ساله
*       آموزش بهداشت به دانش آموزان و خانواده ها و کارکنان مدارس و با همکاری سایرواحدها ی کارشناسی
*       هماهنگی مستمر با سازمان آموزش و پرورش و ادارات تابعه واداره آموزش وپرورشاستثنائی
*       تبلیغ و ترویج فرهنگ مشارکت در سلامت در بین کودکان ، نوجوانان و جوانان
*       تدوین و اجرای پژوهشهای کاربردی در زمینه سلامت کودکان و نوجوانان
*       محاسبه و ارائه شاخصهای سلامت دانش آموزان شهرستان به تفکیک جنس ، شهر و روستا
*       گزارش دهی مستمر
*       تهیه و توزیع نشریات آموزشی
*       اجرای برنامه های پیشگیرانه وکاربردی درزمینه کاهش حوادث وعوارض ناشی ازآندرمدرسه وبین راه خانه ومدرسه
*       آموزش وبازآموزی کارکنان
*       هماهنگی درجهت صدوروتمدیدکارت معاینات پزشکی خدمتگذاران مدارس
*       ارائه خدمات حمایتی