مالاریا:

 

- هدف کلی :

·          شناسایی بیماران مبتلا به مالاریا

 

- اهداف اختصاصی :

·         بیماریابی ، درمان و پیگیری بیماران مبتلا به مالاریا

·         پیشگیری از عوارض بیماری

·         کاهش ابتلا ء و هزینه های اقتصادی ناشی از بیماری

·         افزایش سلامتی و طول عمر بیماران

 

- برنامه ها و سطوح ارائه خدمات :

 

1- خانه بهداشت :

·         بیماریابی و  تهیه لام خون محیطی از افراد تب دار مشکوک به مالاریا

·         ارجاع بیماران شناسایی شده به پزشک و نظارت بر درمان آنها

·         پیگیری بیماران تا بهبودی کامل و تهیه لام خون محیطی از افراد بیمار بصورت ماهیانه تا یکسال

·         آموزش به عموم مردم و بیماران در خصوص نحوه صحیح مصرف دارو و پیشگیری از ابتلاء  

·         همکاری با مسولین در خصوص سم پاشی و نفت پاشی منطقه

·         شناسایی ژیت های لاروی

·         گزارش سریع موارد مثبت و فعالیتهای انجام شده به مراکز بهداشتی درمانی

 

 

 

2- مراکز بهداشتی درمانی:

·         هماهنگی و آموزش مستمر بهورزان

·         تدارک لازم در خصوص تهیه و در اختیار گذاشتن لام ، لانست ، پنبه ، الکل و دارو به خانه های بهداشت

·         پایش ، نظارت و کنترل نحوه صحیح لام گیری و ارسال سریع لامهای تهیه شده به آزمایشگاهها

·         ارسال گزارش عملکرد فعالیتهای خانه های بهداشت به مرکز بهداشت شهرستان

 

3- مرکز بهداشت شهرستان :

·         آموزش رده های میانی پرسنل بهداشتی

·         تهیه دارو و وسایل لام گیری و تحویل به مراکز بهداشتی درمانی

·         هماهنگی و پشتیبانی اجراء برنامه های کشوری

·         پایش و نظارت دقیق مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

·         گزارش سریع موراد مثبت و فعالیتهای مراکز بهداشتی درمانی به مرکز بهداشت استان

 

4- مرکز بهداشت استان :

·         برگزاری جلسات آموزشی برای کارشناسان ستادی شهرستانها

·         ابلاغ برنامه های کشوری به مراکز بهداشت شهرستانها جهت اجراء

·         هماهنگی و تدارک برنامه ای مورد نیاز جهت اجراء

·         پایش و نظارت برنامه ها در شهرستانها ی تابعه - آنالیز داده های مرکز بهداشت شهرستانی

·         گزارش اقدامات و فعالیتهای انجام شد ه به مرکز مدیریت بیماریها