معرفی واحد بهداشت محیط  ستاد شهرستان

سید عادل محمودی

لیسانس  بهداشت محیط

سمت اصلی:

کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط ستاد شهرستان

 

علی اصغر طهماسبی

 

کارشناس سلامت محیط

 

 

معرفی واحد بهداشت محیط

بهداشت محیط در جهت کنترل عواملی از محیط که بنحوی روی سلامتی جسمی و روحی و اجتماعی انسان تاثیر می گذارد فعالیت می نماید هدف نهایی این واحد تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جلامعهاز طریق درگیر نمودن آگاهانه و فعالانه مردم در برنامه های بهداشت محیط و جلب همکاری های برون بخشی و درون بخشی با کنترل عوامل محیطی میباشد . فعالیتهای زیر در راستای رسیدن به اهداف انجام میشود:

* کنترل بهداشت محیط اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی در راستای ارتقاء شاخص های بهداشت محیط

*کنترل بهداشت محیط مراکز آموزشی و مدارس

* کنترل کیفی آب از طریق کلرسنجی و نمونه برداری و آزمون آب و ....

* کنترل مواد غذایی در محل عرضه وتوزیع

* رسیدگی به شکوائیه های بهداشتی

* بازدید از استخرهای شنا

* بازدید از مساجد و اماکن متبرکه ( در ایام خاص )

* آموزش بهداشت به متصدیان اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و...

* کنترل بهداشت محیط بیمارستانها ومراکز بهداشتی درمانی