نقشه سایت

صفحه اصلی

معرفی شهرستان قصرشیرین

تاریخچه

معرفی شبکه

ریاست و معاونین

مرکز بهداشت

ریاست

معرفی

واحد آموزش و سلامت

آشنایی با واحد

فعالیت ها و برنامه ها

توانمندسازی کارکنان و کارشناسان

اطلاعات و ارتباطات

تماس با واحدها

نظرسنجی و پیشنهادات

واحدطرح و گسترش

آشنایی با واحد

آشنایی با واحدها

مراکز

خانه بهداشت

فعالیت ها و برنامه ها

طرح و توسعه شبکه ها

پزشک خانواده

نیروی انسانی

مراکز وخانه های بهداشت

اطلاعات و ارتباطات

تماس با گروه

نظرسنجی و پیشنهادات

واحد بهداشت خانواده

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

سلامت مادران

سلامت نوزادان

سلامت کودکان

سلامت سالمندان

بهبود تغذیه جامعه

اطلاعات و ارتباطات

عملکردها

وضعیت موجود

شاخص های بهداشتی

تماس با گروه

نظرسنجی و پیشنهادات

واحد بهداشت محیط

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

بهداشت آب و فاضلاب

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی

بهداشت اماکن عمومی

بهسازی محیط

بهداشت پرتوها

مدیریت مواد زائد جامد

توسعه مراکز مشاوره وترک دخانیات

بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی

بهداشت محیط در شرایط اضطراری

کارگروه ها وجلسات

اطلاعات و ارتباطات

عملکردها

وضعیت موجود

شاخص های بهداشتی

تماس با گروه

نظرسنجی و پیشنهادات

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

آشنایی با گروه

پایگاههای مراقبت مرزی

پایگاه مراقبت مرزی خسروی

پایگاه مراقبت مرزی پرویزخان

فعالیت ها و برنامه ها

بیماریهای واگیر

بیماریهای مشترک انشان و دام
بیماریهای منتقله از طریق آب و غذا
بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
بیماریهای رفتاری
سل و جذام
مالاریا

بیماریهای غیر واگیر

بیماریهای قلبی عروقی
تالاسمی
غربالگری دیابت و فشارخون
جامعه ایمن و حوادث خانگی و ترافیکی
برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید
پیشگیری از سرطان

بهداشت روان

ایمن سازی

مراکز ارائه خدمات

اطلاعات و ارتباطات

برنامه های استراتژیک

برنامه های عملیاتی

نظام هماهنگی گزارش دهی بیماریها

تماس با گروه

نظرسنجی و پیشنهادات

واحد بهداشت حرفه ای

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

کارگاهها وشاغلین تحت پوشش

معاینات ادواری شاغلین

اطلاعات و ارتباطات

تماس با گروه

نظرسنجی و پیشنهادات

واحد بهداشت مدارس

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

معاینات غربالگری دانش آموزان

معاینات پزشکی دانش آموزان

پیگیری بیماریهای واگیر وغیر واگیر

بهداشت محیط مدارس

واکسیناسیون دانش آموزان

ارائه خدمات حمایتی

اطلاعات و ارتباطات

گزارش دهی ، محاسبه وارائه شاخص ها

تماس با واحد

نظرسنجی و پیشنهادات

واحد بهداشت دهان و دندان

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

آموزش

پیشگیری

درمان

اطلاعات و ارتباطات

تماس با واحد

نظرسنجی و پیشنهادات

واحد امور آزمایشگاهها

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

سل

التور

مالاریا

دیابت

غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان

اطلاعات و ارتباطات

تماس با واحد

نظرسنجی و پیشنهادات

واحد امور دارویی

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

برنامه های آموزشی

پایش ونظارت

خرید کنتراسپتیوها

خرید سایر اقلام داروئی

اطلاعات و ارتباطات

گزارش سالیانه خرید داروئی

انبار گردانی سالیانه

تماس با واحد

نظرسنجی و پیشنهادات

واحد آمار

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

برنامه ثبت مرگ

اطلاعات و ارتباطات

اطلاعات جمعیتی

تماس با واحد

نظرسنجی و پیشنهادات

واحد امور عمومی

آشنایی با واحد امور عمومی

اطلاعات و ارتباطات

روابط عمومی

تماس با مرکز بهداشت

نظرسنجی و پیشنهادات

پیوندها

بیمارستان

معرفی و تاریخچه

ریاست

دفتر

سوپروایزر

مترون

درمانگاه

داخلی

جراحی

زنان

اطفال

کلیه ومجاری ادرای

پاراکلنیک

آزمایشگاه

سونوگرافی

داروخانه

فیزیوتراپی

رادیولوژی

کادر پزشکی

بخشها

اورژانس

اتاق عمل

جراحی

داخلی

اطفال

زنان

دیالیز

دیابت

تغذیه

توصیه های بهداشتی

فوریت ها

لینک های مفید

تالار گفتگو

نقشه سایت