معرفی واحد

واحد  سلامت  حرفه ای ستاد شهرستان

لیلا الیاسپور

لیسانس  بهداشت حرفه ای

سمت اصلی

 

کارشناس مسئول سلامت حرفه ای ستاد شهرستان

 

شیدا نیازی 

کارشناس سلامت حرفه ای

 

 

 

شرح وﻇایف:

* پیشگیری از بیماریها و حوادث شغلی با انجام معاینات پزشکی شاغلین محیط کار

* بازدید از واحد های صنعتی در سطح شهرستان و نظارت بر کنترل عوامل زیان آور

* مکاتبه با سطوح بلاتر و پایین تر بر اساس سلسله مراتب سازمانی

*تشکیل جلسات کارگاههای آموزشی و باز آموزی جهت مراکز و بهورزان خانه های بهداشت

* تهیه و تدوین برنامه عملیاتی و نظارت بر اجرای آن در سطح شهرستان

* نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مربوط در واحدهای ستادی و محیطی شهرستان

* انجام طرحهای تحقیقاتی کشور

* ارزیابی اطلاعات و آمار فعالیتهای آموزشی اجرایی و پژوهشی

* پایش از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

* شناسایی ، نمونه برداری ،اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیطی

* تهیه کلیه فرمها و تجهیزا ت مورد نیاز واحد

* پایش و نظارت مرتب مراکز و خانه های بهداشت و کارگاههاو واحدهای صنعتی تحت پوشش

 

 

 

 
 
سایر پرسنل واحد بهداشت حرفه ای
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
نامدارصحرایی
کارشناس بهداشت حرفه ای
کارشناس ستادمرکزبهداشت
زرنوش الیاسپور
کاردان بهداشت حرفه ای
کاردان بهداشت حرفه ای مرکز 2
 
 
 
 
 
 
       
 
تلفن تماس:                       08354223865