معرفی واحد

واحد بهداشت حرفه ای ستاد شهرستان

لیلا الیاسپور

لیسانس  بهداشت حرفه ای

 

سمت اصلی:

 

کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای ستاد شهرستان

 

شرح وﻇایف:

* پیشگیری از بیماریها و حوادث شغلی با انجام معاینات پزشکی شاغلین محیط کار

* بازدید از واحد های صنعتی در سطح شهرستان و نظارت بر کنترل عوامل زیان آور

* مکاتبه با سطوح بلاتر و پایین تر بر اساس سلسله مراتب سازمانی

*تشکیل جلسات کارگاههای آموزشی و باز آموزی جهت مراکز و بهورزان خانه های بهداشت

* تهیه و تدوین برنامه عملیاتی و نظارت بر اجرای آن در سطح شهرستان

* نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مربوط در واحدهای ستادی و محیطی شهرستان

* انجام طرحهای تحقیقاتی کشور

* ارزیابی اطلاعات و آمار فعالیتهای آموزشی اجرایی و پژوهشی

* پایش از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

* شناسایی ، نمونه برداری ،اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیطی

* تهیه کلیه فرمها و تجهیزا ت مورد نیاز واحد

* پایش و نظارت مرتب مراکز و خانه های بهداشت و کارگاههاو واحدهای صنعتی تحت پوشش

 

 

 

 
 
سایر پرسنل واحد بهداشت حرفه ای
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
نامدارصحرایی
کارشناس بهداشت حرفه ای
کارشناس ستادمرکزبهداشت
زرنوش الیاسپور
کاردان بهداشت حرفه ای
کاردان بهداشت حرفه ای مرکز 2
 
 
 
 
 
 
       
 
تلفن تماس:                       08354223865