دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مرکز بهداشت / واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها