واحد بهداشت مدارس

 

مهشاد نعمتی

کارشناس ارشد آموزش بهداشت

 

شماره تماس

 

08354223865