واحد بهداشت مدارس

 

مهشاد نعمتی

کارشناس ارشد آموزش بهداشت

سمت اصلی

کارشناس مسئول سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس

 

شماره تماس

 

08354223865