برنامه ایمن سازی کودکان(واکسیناسیون)

 

برنامه ایمنسازی کودکان براساس جدول صفحه 4 چاپ ششم راهنمای ایمنسازی ( جدول پیوست )برای کلیه واجدین  شرایط  واکسیناسیون انجام میگردد .  این خدمت  بدون هیچ  محدودیتی و تنها  با گواهی تولد و یا کارت واکسیناسیون در کلیه خانه‌های بهداشت ، پایگاههای بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی انجام میگیرد .مراحل انجام این خدمت با مراجعه ارباب رجوع به واحد واکسیناسیون شروع و با دریافت واکسن در همان واحد خاتمه پیدا می کند .

زمان موردنیاز دریافت خدمت تقریباً 30 دقیقه میباشد ( حداقل 20 دقیقه بعد از واکسیناسیون بخاطر مراقبت از عوارض احتمالی پس از ایمنسازی بایستی در مرکز حضور داشته باشند (

 

این خدمت در تمامی ایام بغیر از تعطیلات برای واجدین شرایط ارائه میگردد.

 

 

جدول ایمنسازی کودکان در جمهوری اسلامی ایران

 

برنامه ایمن سازی کودکان با توجه به شرایط اپیدمیولوژیک کشور

سن

نوع واکسن

توضیحات

بدو تولد

ب ث ژ فلج اطفال * - هپاتیت ب **

در کودکان زیر یکسال ، مقدار واکسن « ب ث ژ » ( 05/0 ) میلی لیتر معادل نصف دوز بالغین است.

2 ماهگی

سه گانه فلج اطفال هپاتیت ب

 

4 ماهگی

سه گانه فلج اطفال

 

6 ماهگی

سه گانه فلج اطفال هپاتیت ب

 

12 ماهگی

MMR

این واکسن شامل واکسنهای سرخک ،‌سرخجه و اوریون میباشد .

18 ماهگی

سه گانه فلج اطفال - MMR

 

6-4 سالگی ***

سه گانه فلج اطفال

 

 

 

*منظور از فلج اطفال ، قطره خوراکی فلج اطفال است .

** واکسن هپاتیت ب کودکان نارس با وزن کمتر از 2500 گرم چنانچه در وقت مقرر مراجعه نموده باشند در 4 نوبت ( بدو تولد ، یکماهگی ، دو ماهگی ،‌6 ماهگی ) انجام میشود .

*** پس از آخرین نوبت واکسن سه گانه، هر ده سال یکبار واکسن دوگانه بویژه بزرگسالان بایستی تزریق شود .