معرفی سازمان

مرکز بهداشت قصرشیرین یک سازمان دولتی و زیر مجموعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه  می باشد. خدماتی که توسط این مرکز ارائه میشوند شامل :

 

خدمات بهداشت خانواده و بهداشت دهان و دندان و بهداشت مدارس و بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط و آموزش بهداشت و پیشگیری و مبارزه با بیماریها می باشد.

مرکز بهداشت با هدف تا مین و حفظ و ارتقای سطح سلامتی جمعیت تحت پوشش خود در جهت جلب رضایت مشتریان خود از راهکارهای زیر استفاده می نماید :

 

*ارتقاء سطح آگاهی و نگرش و ایجاد رفتارهای مناسب بهداشتی در جامعه تحت پوشش خود از طریق انجام فعالیتهای آموزشی.

* بهبود مستمر منابع نیروی انسانی از طریق بکار گیری نیرو های متخصص و مجرب و افزایش سطح آگاهی و مهارت کارکنان از طریق آموزش.

* جلب مشارکت مر دمی و نیز تقویت روابط بین بخشی موثر با استفاده از مدیریت مشارکتی و پویا به منظور جلب همکاری در امر توسعه بهداشت.

*اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در جهت افزایش کیفیت خدمات.

* بهبود مستمر فرآیندهای جاری در واحدهای مختلف تابعه.