جامعه ایمن و حوادث خانگی و ترافیکی:

 

اهداف اختصاصی :

·          کاهش بروز حوادث در خانوارها

·          افزایش سلامت اعضاء خانوار

·          کاهش هزینه های ناشی از حوادث خانگی

·          افزایش آگاهی جامعه و عموم مردم درخصوص راههای پیشگیری از حوادث خانگی

·          افزایش ضریب ایمنی منازل

 

برنامه ها وسطوح ارائه خدمات:

 

1- خانه بهداشت :

·          آموزش خانوارها بر اساس چک لیست ارائه شده توسط مرکز مدریت بیماری ها

·          بررسی نقاط حادثه خیز و خطر ساز خانوار و آموزش به منظور برطرف نمودن خطر

·         گزارش صدمات ناشی ازحوادث به مرکز بهداشت روستایی

 

2- مرکز بهداشتی درمانی :

·          برکزاری جلسات آموزشی برای بهورزان

·          تهیه و تدارک چک لسیت های آموزشی بهورزان

·          کنترل و پایش نحوه اجراء برنامه و بازدید از منازل به منظور آگاهی از نحوه آموزش

·          گزارش فعالیتها به مرکز بهداشت شهرستان

 

3- مرکز بهداشت شهرستان :

- برگزاری جلسات آموزشی برای کارکنان مراکز و بهورزان

·         تهیه و تدارک برنامه

·          پایش و نظارت نحوه اجراء برنامه

·          جمع بندی تجزیه وتحلیل و ارسال عملکرد و آمار به مرکز بهداشت استان

·          تهیه وتدوین مطالب آموزشی

 

4- مرکزبهداشت استان :

·          برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای کارشناسان ستادی- تهیه لوازم و فرم های مورد نیاز جهت اجراء برنامه

·          تهیه مطالب آموزشی- پایش و نظارت نحوه اجراء برنامه در شهرستانها و خانه های بهداشت

·          جمع آوری ، تجزیه وحلیل و ارسال آمار و اطلاعات به مرکز مدریت بیماریها