معرفی واحد واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

امیر ارجمند

لیسانس بهداشت عمومی

                                                      

 سمت اصلی:

 

کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریها ستاد شهرستان

 

یوسف رمضانی

کارشناس مراقبت مرزی

 

هادی اله وردی

کارشناس بیماریهای واگیر

 

شهین سلطانمرادی

کارشناس بیماریهای غیر واگیر

 

 

شرح وﻇایف:

* آموزش درخصوص کلیه بیماریهای غیرواگیر و واگیر برحسب اولویت در شهرستان به پرسنل بهداشتی درمانی وعموم مرد م

* نظارت بر فعالیتهای بیماریهای غیرواگیر و واگیرمراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

* نظارت بر پیگیری برنامه های مرا قبت و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر در سطح شهرستان( دیابت- بیماریهای بهداشت روان- تالاسمی- فشار خون سوانح وحوادثهیپوتیرئیدی- فاویسم- عقرب گزیدگی ومار گزیدگی- بیماریهای قلب و عروق)

*تهیه کلیه فرمها و تجهیزا ت مورد نیاز واحد

* مکاتبه با سطوح بالاتر و پایین تر بر اساس سلسله مراتب سازمانی

* تامین وسایل و موارد لازم جهت غربالگری برای مراکز نمونه گیری

* پاسخگو بودن در خصوص جواب آزمایشات به والدین

* پیگیری موارد مشکوک به هیپوتیروئیدی وفنیل کتونوری جهت آزمایشهای مجدد و تا ئیدی

*ارجاع موارد بیمار جهت درمان به پزشکان فوکال پوینت

* اطلاع به والدین نوزادان G6PD DIFINATION جهت آگاهی و مراقبت از نوزادان خود

* برگزاری کمیته هیپوتیروئیدی

* پیگیری برنامه مراقبت و پیشگیری از بیماریهای واگیر(تب مالت-هاری-سالک-بیماریهای منتقله از طریق آب و مواد غذایی-آنفلو انزای پرندگان-ایدز- هپاتیت-قارچی و گال-)

* تهیه سخت افزارهای واحد بیماریها

* پایش منسجم واحد بیماریها بر اساس چک لیست استاندارد

*تهیه و تدارک واکسن برای کلیه مراکز شهری خانه های بهداشت و بیمارستان

* نظارت بر مرکز مشاوره پیش از ازدواج شهرستان

* تشکیل جلسات کارگاههای آموزشی و باز آموزی بر اساس نیاز بر کلیه نیروهای مراکز و بهورزان خانه های بهداشت

* تهیه و تدوین برنامه عملیاتی و نظارت بر اجرای ان در سطح شهرستان

* استاندارد سازی فعالیتها

* نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مربوط در واحدهای ستادی و محیطی شهرستان

* انجام طرحهای تحقیقاتی کشوری

* ارزیابی اطلاعات و آمار فعالیتهای آموزشی اجرایی و پژوهشی و کامپیوتر

* جلب مشارکت در سایر بخشها در سطوح مختلف به منظور پیشبرد اهداف

* گسترش برنامه های تبلیغاتی ضمن تامین تولید و توزیع مواد کمک آموزشی به منظور آموزش جامعه

نیروهای واحد بیماریها

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

حسین مصطفایی

کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس بیماریهای ستاد مرکز بهداشت

بیژن میرزایی

کارشناس بیماریها

کارشناس بیماریهای واگیرستاد مرکز بهداشت

نادرمحمدی

کارشناس بیماریها

کارشناس بیماریهای غیر واگیرومسئول پایگاههای مراقبت مرزی

روح انگیز حسن پور

کارشناس بهداشت روان

ستاد مرکز بهداشت و mmt

هادی اله وردی

کاردان بیماریها

کاردان بیماریهای ستاد ومسئول زنجیره سرد و واحد هاری شهرستان

محمد علی امین پور

کاردان بیماریها

کاردان بیماریهامرکز 2

آرش امیری

کاردان بیماریها

کاردان بیماریهای مرکز یک وپرویزخان

منوچهر نظری

کاردان بیماریها

کاردان بیماریهای پایگاه مراقبت مرزی پرویزخان

امیر ارجمند

کاردان بیماریها

کاردان بیماریهای پایگاه مراقبت مرزی خسروی