شرح وظایف کارشناس برنامه جمعیت وتنظیم خانواده                                                                                 

1-  نــظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات در برنامه تنظیم خانواده براساس بخشنامه های کشوری درمراکز شهری و روستایی وخانه های بهداشت

2- جمع آوری و جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمار موجودی مصرفی داروهای بهداشتی  مراکز محیطی

3- بررسی و برآورد داروهای پیشگیری از بارداری و تجهیزات هر 6 ماه یکبار جهت شهرستان ( با توجه به مصرفی)  و تحویل از انبار دارویی معاونت بهداشتی

4-  بررسی مصرفی ماهیانه مراکز شهری و روستایی وخانه های بهداشت

5-  بررسی نحوه مصرف داروهای پیشگیری در مراکز شهری و روستایی با توجه به دفتردارویی و دفتر تنظیم خانواده و پرسش از مراجعین

6- برآورد نیاز دفتر و  فرمهای تنظیم خانواده جهت واحدهای محیطی مرکز بهداشت

7- هماهنگی و نظارت بر اجرای صحیح برنامه وازکتومی

8- پیگیری درجهت خرید و ارسال دارو وتجهیزات جهت برنامه وازکتومی

9-  حضوربعنوان مشاوردر برنامه T.L  و Vas

10- برنامه ریزی و هماهنگی برون بخشی جهت پیشبرد برنامه تنظیم خانواده

     ( شرکت های خصوصی – کارخانجات – تأمین اجتماعی – بهزیستی – کمیته امداد)

11- اجرای برنامه های آموزشی دستور العمل نحوه مصرف وسایل پیشگیری از بارداری جهت کلیه کارکنان بهداشت خانواده – بهورزان – پزشکان خانواده و مامای خانواده و  بخش خصوصی در طول سال

12- بازدید از مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت و مراکز خصوصی در طول سال

13- بررسی اطلاعات و استخراج شاخص های مرتبط با برنامه های تنظیم خانواده و ارسال  پس خوراند به مراکز شهری و روستایی

14- بررسی مشکلات موجود مربوط به برنامه تنظیم خانواده در واحدهای محیطی و پیگیری و .....  تا رفع آن

15- مشارکت در برنامه های آموزش دانشجویان و پرسنل بدو ورود سیستم بهداشتی

17- تهیه مطالب آموزشی و پمفلت جهت کارکنان بهداشت خانواده و اقشارجامعه

18- تدوین و پیشنهاد و طرحهای تحقیقاتی با توجه به مشکلات موجود در سطح واحدهای محیطی مرکز بهداشت شهرستان

19- هماهنگی درخصوص برگزاری هفته تنظیم خانواده

20- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه ها هر 3 ماه یکبار

21- مشارکت در پرداخت وجه کنترل موالید

          22– همکاری مؤثر و مداوم باسایر واحدهای مرکز بهداشت