مدیر ومعاونین

 

مدیر شبکه بهداشت ودرمان

 
 

 

         نام ونام خانوادگی:     علی کریمی     

 مدرک تحصیلی:        پزشک عمومی

 

                سال تولد:                           1353                     

 

سوابق اجرائی: 

 

ازسال 1393 تاکنون

سرپرست شبکه بهداشت ودرمان قصرشیرین