مدیر ومعاونین

 

سرپرست شبکه بهداشت ودرمان

 
 

 

         نام ونام خانوادگی:     رضا منصوری

 مدرک تحصیلی:        متخصص جراحی عمومی